Franko levering vanaf € 75,00 exclusief BTW binnen NL Hotline: 0031 (0) 416-53 20 42 Service: service@pch-24.nl

Voorwaarden en klantinformatie

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave
1. Toepassingsgebied
2. Sluiten van een overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Garantie
8. Aansprakelijkheid
9. Toepasselijk recht
10. Gedragscodex

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden van PCH Technischer Handel GmbH (verder te noemen: "verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (verder te noemen: "klant") met betrekking op de door verkoper in diens web-shop afgebeelde artikelen en/of diensten met de verkoper afsluit. Hiermee wordt de toepassing van eigen voorwaarden van de koper uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Klant in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht, die overwegend noch aan haar bedrijfsmatige noch aan haar zelfstandig beroepsmatige activiteit toegerekend kan worden. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij de sluiting van een rechtshandeling in de uitoefening van haar zelfstandige of beroepsmatige activiteit handelt.

2) Sluiten van een overeenkomst

2.1 De productomschrijvingen in de web-shop van verkoper zijn geen bindend aanbod van de zijde van verkoper, maar dienen gebruikt te worden voor het doen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod via het in de web-shop geïntegreerd online-bestelformulier doen. Daarbij geeft de klant, nadat hij de geselecteerde artikelen en/of diensten in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door het klikken op de button die het bestelproces afsluit een rechtelijk verbindend contractaanbod met betrekking tot de in de winkelwagen aanwezige artikelen en/of diensten. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per email of per post doen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aannemen,
- door de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging (fax of email) te sturen, waarbij de ontvangst bij de klant doorslaggevend is, of
- door de klant het bestelde product te leveren, waarbij de ontvangst van het product bij de klant doorslaggevend is, of
- door de klant na zijn bestelling tot betaling op te roepen.
Liggen meerdere van de voorgaande alternatieven voor, dan komt de overeenkomst op dat tijdstip tot stand, waarop een van de voorgaande alternatieven als eerste ingaat. Neemt de verkoper het aanbod van de klant binnen voorgenoemde termijn niet aan, zo geldt dit als weigering van het aanbod met het gevolg, dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring is gebonden.

2.4 Kiest de klant in het kader van zijn online-bestelproces voor "PayPal Express" als wijze van betaling, dan geeft hij door te klikken op de button die het bestelproces afsluit tegelijk ook een betaalopdracht aan zijn betalingsdienstverlener. In dit geval verklaart de verkoper in afwijking van artikel 2.3 nu al, dat hij het aanbod van de klant accepteert op het moment dat de klant klikt op de button die het bestelproces afsluit en het betalingsproces in gang zet.

2.5 De termijn voor een aanname van het aanbod begint op de dag ná het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt met afloop van de vijfde dag die volgt op de dag van het verzenden van het aanbod.

2.6 Bij het doen van een aanbod via het online-bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en aan de klant, na verzending van zijn bestelling, samen met de algemene voorwaarden schriftelijk (bijv. email, fax of brief) toegestuurd. Aanvullend wordt de tekst van de overeenkomst op de internetpagina gearchiveerd en kan door de klant via zijn door een wachtwoord beschermd klantaccount onder opgave van de betreffende login-gegevens zonder kosten opgeroepen worden, indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de web-shop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.7 Vóór een bindende afgifte van een bestelling via het online-bestelformulier van de verkoper kan de klant de ingevoerde gegevens handmatig corrigeren. Bovendien wordt alle gegevensinvoer vóór de bindende afgifte van de bestelling nog een keer in een bevestigingsvenster getoond en kunnen ook daar handmatig worden gecorrigeerd.

2.8 Het afsluiten van de overeenkomst geschiedt uitsluitend in de Duitse taal.

2.9 De afwikkeling van het bestelproces en de contactopname vinden normaliter per email en geautomatiseerde bestelafwikkeling plaats. De klant dient een juist emailadres te verstrekken, zodat hij door verkoper verstuurde mails kan ontvangen. In het bijzonder dient de klant, indien hij SPAM-filters gebruikt, ervoor te zorgen, dat de mails van de verkoper of van met de afwikkeling van de bestelling belaste derden bezorgd kunnen worden.

3) Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Herroepingsrecht
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, die geen vervoerder is, het artikel in bezit krijgt c.q. heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (PCH BeNeLux B. V., De Hoogt 53, 5175 AX Loon op Zand, Nederland, Fax: +31 (0) 416 52 20 44, E-Mail: service@pch-24.nl) middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet is voorgeschreven.

De mededeling betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht dient te worden verzonden vóór afloop van de herroepingstermijn.


Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten voortkomend uit uw keuze van een andere soort levering dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering) terugbetalen, en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling betreffende uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders was overeengekomen; in geen enkel geval zullen wij u uit hoofde van deze terugbetaling kosten berekenen. Wij mogen de terugbetaling weigeren, totdat wij het artikel weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft verstrekt dat u het artikel heeft teruggestuurd, naarmate wat eerder is gebeurd.

U dient het artikel onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons kennis heeft gegeven van het herroepen van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn geldt als in acht genomen als u het artikel voor afloop van een termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van de retournering van het artikel. U dient voor een mogelijk waardeverlies van het artikel slechts de kosten te dragen, indien het waardeverlies aantoonbaar aan u te wijten is.

Uitsluiting c.q. voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten ter levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en waarvoor de consument bij de productie een persoonlijke keuze heeft gemaakt of een bestemming aan het artikel heeft gegeven of waaruit blijkt dat de artikelen eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Algemene aanwijzingen

1) Voorkom beschadiging of verontreiniging van het artikel. Retourneer het artikel indien mogelijk in de originele verpakking en inclusief toebehoren en verpakkingsbestanddelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer in bezit heeft, zorg dan voor een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportbeschadigingen.

2) Retourneer het artikel voldoende gefrankeerd.

3) Het bepaalde onder 1 en 2 zijn geen voorwaarden voor de werking van het herroepingsrecht.

---------------------------------
Herroepingsformulier
---------------------------------
Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug aan

PCH BeNeLux B. V.
De Hoogt 53
5175 AX Loon op Zand
Nederland
Fax: +31 (0) 416 52 20 44
E-Mail: service@pch-24.nl

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Productnaam (*) _______________________________________________________

Artikel Antal (*) ________________________________________________________

Klantennummer (*) ____________  / Bestelnummer (*) __________________

Besteld op (*) ____________  / ontvangen op (*) _________________

________________________________________________________
Naam consument(en)

________________________________________________________
Adres van consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is!


4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Zover uit het aanbod van de verkoper niets anders blijkt, gaat het bij de aangegeven prijzen om eindprijzen die inclusief de wettelijke omzetbelasting zijn. Eventuele aanvullende leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving afzonderlijk gemeld.

4.2 De klant staan verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de web-shop van de verkoper worden aangegeven.

4.3 Is vooruitbetaling overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te gebeuren.

4.4 Bij de keuze van de betaalwijze ‘levering op rekening’ dient de koopprijs binnen 14 dagen vanaf ontvangst van de rekening zonder aftrek te worden betaald, zover niets anders is overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de betaalwijze ‘levering op rekening’ een kredietwaardigheidstoets te doen en deze betaalwijze bij een negatieve uitkomst niet te accepteren. Verder is betaling op rekening alleen vanaf de tweede bestelling mogelijk voor geregistreerde zakelijke klanten.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van de artikelen geschiedt op het door de klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Zendt de transportonderneming het verzonden artikel terug aan de verkoper, omdat een bezorging bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor het tevergeefs verzenden. Dit geldt niet als de klant voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van de bezorging heeft geleid niet verantwoordelijk was of als hij tijdelijk was verhinderd de bezorging aan te nemen, tenzij de verkoper hem een passend tijdstip voor de bezorging heeft gemeld.

5.3 In principe gaat het risico van een toevallige vernietiging of verslechtering van het verkochte artikel met de overhandiging aan de klant of een tot in ontvangst nemen gerechtigde persoon over. Handelt de klant als ondernemer, gaan voornoemde risico’s bij postorder-aankoop met de levering van het artikel aan een geschikte persoon op het ondernemingsadres van de verkoper over.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om ingeval van niet juiste of niet reglementaire toelevering door zijn leveranciers de overeenkomst met de klant te ontbinden. Dit geldt alleen in het geval dat voor de niet-levering de verkoper niet verantwoordelijk is en deze op een zorgvuldig wijze met de toeleveranciers overeenkomsten is aangegaan. De verkoper zal iedere redelijkerwijs van hem te verwachten inspanning leveren om het artikel te verschaffen. Ingeval van niet-beschikbaarheid of een gedeeltelijke beschikbaarheid van het artikel wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd en de tegenprestatie onmiddellijk gerestitueerd.

5.5 Bij afhaling informeert de verkoper de klant eerst per mail dat het door hem bestelde artikel ter afhaling klaar staat. Na ontvangst van deze mail kan de klant het artikel na afstemming met de verkoper op het ondernemingsadres van de verkoper afhalen. In dit geval worden geen verzendkosten berekend.

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ten opzichte van consumenten behoudt de verkoper zich de eigendom van het geleverde artikel voor tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

6.2 Ten opzichte van ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van het geleverde artikel voor tot het moment van volledige voldoening van alle vorderingen uit hoofde van de lopende zakelijke verhoudingen.

6.3 Indien de klant als ondernemer handelt, is hij tot het vervreemden van het voorbehoudsartikel in de normale bedrijfsuitoefening gerechtigd. Hij zal met zijn afnemer een nieuw eigendomsvoorbehoud overeenkomen, ter zekerheid van het eerdere eigendomsvoorbehoud. Bovendien staat de klant alle hieruit voortvloeiende vorderingen ten opzichte van derden ter hoogte van de betreffende factuurwaarde (incl. omzetbelasting) op voorhand af aan de verkoper. Dit afstaan geldt onafhankelijk daarvan of de voorbehoudswaar zonder of met bewerking door is verkocht. De klant blijft tot het incasseren van de vordering ook na het afstaan bevoegd. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf in te incasseren, blijft onverlet. De verkoper zal de vorderingen echter niet incasseren, als de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover de verkoper nakomt, niet in surseance van betaling geraakt en geen aanvraag van het faillissement is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor defecten
7.1 Voor ondernemers:
- ontstaat er bij niet-wezenlijke gebreken in beginsel geen aansprakelijkheid uit dit gebrek;
- heeft de verkoper de keuze over de wijze van nakoming;
- bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken bij nieuwe artikelen één jaar vanaf risico-overgang;
- zijn bij gebruikte artikelen rechten en aansprakelijkheid wegens gebreken in principe uitgesloten;
- begint de verjaringstermijn niet opnieuw als in het kader van de garantie een vervangende levering plaatsvindt.

7.2 Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken uit hoofde van gebreken
- bij nieuwe artikelen twee jaar vanaf aflevering van het artikel bij de klant;
- bij gebruikte artikelen één jaar vanaf aflevering van het artikel bij de klant, met de beperking door cijfer 7.3.

7.3 Voor ondernemers en consumenten geldt, dat de voornoemde garantie- en verjaringstermijnen in cijfer 7.1 en cijfer 7.2 geen betrekking hebben op het recht op schadevergoeding of uitgavencompensatie, die de koper volgens de wettelijke voorschriften op grond van gebreken met inachtneming van cijfer 8 geldend kan maken.

7.4 Bovendien geldt voor ondernemers, dat de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres conform § 478 BGB(Duits Burgerlijk Wetboek) onverlet blijven. Hetzelfde geldt voor ondernemers en consumenten bij opzettelijk plichtverzuim en bedrieglijk verzwijgen van een gebrek.

7.5 Handelt de klant als koopman zoals bedoeld in § 1 HGB (Duits Handelswetboek), is voor hem de “kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht” conform § 377 HGB (Duits Handelswetboek), o.m. een onderzoeksplicht, van toepassing. Verzuimt hij de daarin vastgelegde meldingsplicht, dan geldt het artikel als goedgekeurd.

7.6 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht, het aangeleverde artikel met klaarblijkelijke transportbeschadigingen bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Komt de klant dit niet na, heeft dat generlei uitwerkingen op zijn wettelijke of contractueel toegekende aanspraken met betrekking tot gebreken.

7.7 Is nakoming langs de weg van een vervangende levering gebeurd, is de klant verplicht het eerst geleverde artikel binnen 30 dagen aan de verkoper en op diens kosten terug te zenden. De retournering van het gebrekkige artikel dient volgens de wettelijke voorschriften te gebeuren.

8) Aansprakelijkheid
De verkoper is als volgt tegenover de klant aansprakelijk voor de contractuele, anderszins vastgelegde of wettelijke, ook strafrechtelijke, aanspraken op schadevergoeding of uitgavencompensatie:

8.1 De verkoper is op grond van iedere rechtsgrond onbeperkt aansprakelijk
- bij opzet of grove nalatigheid,
- bij nalatig of opzettelijk letsel van leven, lichaam of gezondheid,
- op grond van een garantiebelofte, zover daaromtrent niets anders is geregeld,
- op grond van dwingende aansprakelijkheid, zoals bijvoorbeeld conform het Duitse Wet Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

8.2 Schendt de verkoper nalatig een wezenlijke contractuele verplichting, dan is de aansprakelijkheid tot de voor het contract typerende, voorzienbare schade beperkt, zover niet conform cijfer 8.1 onbeperkte aansprakelijkheid geldt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, die het contract overeenkomstig zijn inhoud ter bereiking van het doel van het contract aan de verkoper oplegt, die door vervuld te worden de reglementaire uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant in de regel mag vertrouwen.

8.3 Voor het overige is een aansprakelijkheid voor de verkoper uitgesloten.

8.4 Voornoemde aansprakelijkheidsregelingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor degenen die plaatsvervangend voor hem aan zijn verplichtingen voldoen, evenals voor zijn wettelijke vertegenwoordigers.

9) Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen van de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. Bij consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing als niet de bescherming geldt, die is verleend door dwingende bestemmingen van het recht van het land waarin de consument zijn gebruikelijk verblijf heeft.

10) Gedragscodex
- De verkoper heeft zich aan de Trusted Shops kwaliteitscriteria onderworpen, die op internet onder http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html in te zien zijn.

11) Vertaling en nietigheid
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling van de Duitse algemene voorwaarden van Verkoper. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid geldt de Duitse tekst. Vraag dan de verkoper hier voor het aangaan van de overeenkomst naar.

11.2 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, tast dat de werking van de overige bepalingen niet aan.